Stappenplan

Stappenplan Escon Woningen

Nadat u het informatiepakket heeft ontvangen of de internetsite heeft bestudeerd en u denkt met Escon Woningen een goede bouwpartner in huis te hebben gehaald, maar er zijn nog een aantal vragen waarop u graag een antwoord zou willen hebben dan gaat u als volgt te werk, een en ander hebben wij hier onderstaand voor u in een stappenplan weergegeven namelijk;

 1. U maakt kennis voor een intake gesprek ter plaatse van ons architectenbureau, van waar u dan uw bouwplannen toe kunt lichten

 2. De architect maakt aan de hand van uw programma van eisen een voorlopig schetsontwerp met een globale bouwkosten indicatie

 3. Nadat u het voorlopige schetsontwerp heeft goedgekeurd met de hier bijhorende bouwkostenindicatie, dan dient er een intentieovereenkomst te worden aangegaan waarin de onderlinge afspraken worden vastgelegd

 4. Nadat de architect de intentieovereenkomst getekend retour heeft gekregen, gaat de architect als volgt te werk

 5. Bij de gemeente wordt de situatie, peilhoogte en de bouwbestemming opgevraagd, dit om te toetsen aan de reeds gemaakte schetsplannen, inzake de voorgeschreven bouwvoorschriften

 6. Voor rekening van de opdrachtgever geeft de architect opdracht aan een sondeerbedrijf om de daadkracht van de grond uit te zoeken het zogenaamde sonderingsplan, dit is voor om het type fundatie te bepalen

 7. Nadat de architect zijn plan heeft aangepast aan de geldende voorschriften gaat hij het schetsplan voorleggen aan de welstandscommissie, dit kan positief of negatief uitvallen. Bij een eventuele afkeuring dient de architect met de welstandcommissie overleg te voeren tot dat de goedkeuring van de welstandcommissie is bereikt

 8. Nadat het plan door de welstand is goedgekeurd gaat de architect met de constructeur om tafel om het gehele bouwplan door te praten van hoe men dit constructief uit moet voeren

 9. Nadat de constructeur zijn plan heeft uitgewerkt wordt er ten kantore van de architect een bestekbespreking gehouden, waar bij alle puntjes op de i worden gezet om zo het werk teken- en bestek klaar te maken

 10. Door de aannemer wordt er een gespecificeerde aanbieding gemaakt van wat de kosten voor het project kunnen worden . Bij overschrijding van het eerst gestelde budget wordt de aanbieding met de opdrachtgever besproken over van waar kan worden bezuinigd

 11. Nadat de bezuinigingsronde is geweest wordt door de architect de complete bouwaanvraag bij de desbetreffende gemeente ingediend, e.e.a. volgens de gestelde eisen van het bouwbesluit

 12. Tijdens de bouwvergadering procedure (10/12 weken) houd de architect contact over de voortgang bij de gemeente

 13. Na afgifte bouwvergunning zullen de eisen in de afgegeven vergunning worden getoetst en zo nodig worden worden doorgegeven aan de aannemer

 14. Tijdens de voortgang van de bouw wordt door de aannemer een aantal bouwvergaderingen gehouden, waarin de vordering van de werkzaamheden en de geleverde kwaliteit in de gaten worden gehouden, dit wordt middels een bouwverslag vastgelegd

 15. De aannemer gaat 5 a 10 dagen voor de oplevering een vooroplevering houden, waarbij het tijdstip van de 1e oplevering wordt vastgelegd. Nadat de 1e oplevering plaats heeft gevonden verzorgt de aannemer zijn eindafrekening

Met het bovengenoemde stappenplan kunt u als opdrachtgever uw eigen werk rustig blijven uitvoeren, want de zorg wordt door de aannemer voor u geregeld.

Escon Woningen is een product van Taurus Bouwgroep.